Stanovy Klubu chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s.

 

 1. Název spolku
 2. Sídlo a okruh působnosti
 3. Cíl činnosti
 4. Orgány spolku
 5. Členská schůze
 6. Výbor
 7. Kontrolní a revizní komise
 8. Zásady hospodaření spolku
 9. Vznik a zánik členství
 10. Práva a povinnosti člena
 11. Ostatní ustanovení

1. Název spolku

Klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s. (dále jen klub)

2. Sídlo a okruh působnosti

Pod Krčským lesem 32, Praha 4 - Krč, PSČ 142 00
Česká republika

3. Cíl činnosti

Klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s. je dobrovolný, nepolitický a neziskový svazek občanů sdružující chovatele, majitele a příznivce psů plemene čínský chocholatý pes. Cílem je chov, propagace a další rozvoj plemene v souladu s platnými právními předpisy ČR, ČMKU a FCI. 
Za tímto účelem spolek pořádá výstavy, bonitace podle předpisů ČMKU a FCI, soutěže, školení a další aktivity propagující plemeno Čínský chocholatý pes.

4. Orgány spolku

Členská schůze, výbor, kontrolní a revizní komise

5. Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která volí členy výboru a kontrolní komisi. Schvaluje stanovy spolku a jejich změny, plán práce, finanční rozpočet na následující období. Řeší odvolání a stížnosti, je nejvyšším orgánem a její rozhodnutí je konečné. Členská schůze se svolává 1x za rok.

6. Výbor

Výkonným orgánem spolku je 3-5ti členný výbor, volený na 7 let, který zabezpečuje chod spolku dle schváleného plánu práce a finančního rozpočtu. Řeší návrhy a stížnosti členů a kontroluje dodržování organizačních normativů a uplatňuje opatření při hrubém porušení organizačních normativů. Do výboru mohou být voleni pouze chovatelé plemene čínský chocholatý pes. Jako poradce chovu může být zvolen pouze chovatel, který odchoval minimálně 5 vrhů plemene čínský chocholatý pes.

Výbor spolku na své první schůzi volí ze svých členů předsedu, jednatele, hospodáře, poradce chovu a bonitačního a výstavního referenta. Jednotlivé funkce výboru mohou být v případě potřeby sloučeny.

Statutárním zástupcem spolku je předseda, který jedná ve všech věcech samostatně. Řídí se právními předpisy ČR, ČMKU a FCI, stanovami, rozhodnutími výboru a členské schůze. K jednání jménem spolku může být pověřen jiný člen výboru.

7. Kontrolní a revizní komise

Revizní komise je tříčlenná. Na své první schůzi volí ze svého středu předsedu. Jejím úkolem je kontrolovat, zda činnost orgánů a hospodaření spolku je v souladu s obecně platnými právními předpisy, stanovami a organizačními normativy a účelnost nakládání s finančními a materiálním prostředky spolku. Podléhá členské schůzi a její činnost je nezávislá na výboru spolku.

8. Zásady hospodaření spolku

Klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s. pracuje a hospodaří samostatně dle vlastního plánu činnosti a schváleného rozpočtu v souladu s platnými právními předpisy a zákony ČR.

Příjmy tvoří členské příspěvky členů a úhrady spojené s chovatelskou činností a agendou jak členů, tak i nečlenů.

V případě dobrovolného zániku spolku rozhodne o naložení s majetkem spolku členská schůze.

9. Vznik a zánik členství

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku a dalšími normativy, vycházející z řádů ČMKU. Členem spolku může být také cizí státní příslušník. Takový člen nemá právo volit nebo být volen do orgánů spolku. Členství vzniká na základě řádné vyplněné přihlášky, zaplacení zápisného a členského příspěvku a schválením výborem spolku. Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku, písemným vyjádřením člena, úmrtím, vyloučením na návrh výboru spolku. Vyloučení člena podléhá schválení výborem spolku. Proti vyloučení se může odvolat k Členské schůzi.

10. Práva a povinnosti člena

- zúčastňovat se členských schůzí, hlasovat a volit
- účastnit se všech akcí pořádaných spolkem
- odvolat se proti rozhodnutí výboru v neprospěch člena ve lhůtě do 30 dnů od doručení, odvolání má odkladný účinek.
- dodržovat Stanovy spolku a příslušné řády a usnesení výboru
- oznamovat výboru spolku všechny změny související s členstvím spolku
- uhradit členský příspěvek do 31.12. v daném roce pro následující rok
- dbát na dobré jméno spolku a zdržet se veškerých činností, které by spolek poškozovaly

11. Ostatní ustanovení

Chov čínských chocholatých psů s průkazem původu je umožněn i nečlenům spolku na základě řádné smlouvy o poskytování chovatelského servisu nečlenovi.

Ve věcech, které tyto stanovy neupravují, se postupuje dle zápisního řádu schváleného členskou schůzí, dle řádů a směrnic ČMKU a platných zákonů ČR.

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou v Praze dne 24. 9. 2016 a nabývají účinnosti dnem jejich schválení.